ตำราเรียน ชุดที่ 2

22ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 23ธรรมนิเทศ 24กฎหมายทั่วไป 25การเมืองกับการปกครองของไทย 26ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 27ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 28สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and research) 29ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 30ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 31ธรรมะภาคปฏิบัติ๗ 32เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 33เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 34พุทธวิธีการสอน 35การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 36พุทธปรัชญาการศึกษา 37ภาษาอังกฤษเพือการประชาสัมพันธ์ 38พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย