ปี 2553

00296_01_2553สารนิพนธ์เรื่องวิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ (พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.1-18

00298_03_2553สารนิพนธ์เรื่องการประชุมชาวพุทธโลก (พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ,รศ.ดร. 39-50

00300_5_2553สารนิพนธ์เรื่อง ปริศนาธรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ ( พระครูสิริรัตนานุวัตร, ผศ.ดร.59-64

00301_06_2553สารนิพนธ์เรื่อง ปรัชญากับนักปรัชญา (พระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร. 65-74

00303_08_2553สารนิพนธ์เรื่อง วิกฤติโลก วิกฤติคุณธรรม (พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ105-116

00304_09_2553สารนิพนธ์เรื่องสัปเหร่อ ธรรมะบูรณาการบนเชิงตะกอน (พระมหาสายัณ สิริปญฺโญ 117-124

00305_10_2553สารนิพนธ์เรื่อง ความรักในพระธรรมบท ( พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ดร.ผศ.125-134

00306_11_2553สารนิพนธ์เรื่อง อำนาจอธิปไตยแนวพุทธ ( ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ,ราชบัณฑิต135-148

00308_13_2553สารนิพนธ์เรื่อง พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา (ผศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์159-176

00309_14_2553สารนิพนธ์เรื่องอภิธรรมกับการพัฒนาตนเองสู่สังคมสันติสุข (ผศ.พิเศษ สมบูรณ์ ตาสนธิ 177-186

00310_15_2553สารนิพนธ์เรื่อง ธรรมะจรรโลงจิต ( ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย187-198

00311_16_2553สารนิพนธ์เรื่อง บอกกับใจเรา เท่ากับแก้ปัญหาทั้งโลก ( ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิฏใจงาม199-204

00312_17_2553สารนิพนธ์เรื่อง สิ่งมีชีวิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนา (ผศ.พิเศษ นายชาลี ชื่นรมย์ 205-212

00313_18_2553สารนิพนธ์เรื่องข้อคิดและคติธรรมจากปี พ.ศ. (สุชญา ศิริธัญภร213-224

00314_19_2553สารนิพนธ์เรื่องทำไม ไทยต้องเข้มแข็ง (พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทโธ) ผศ.,ดร. 225-232

00315_20_2553สารนิพนธ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.,ดร. 233-246

00318_23_2553สารนิพนธ์เรื่องการแนะแนวทางพระพุทธศาสนา (ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 265-276

00319_24_2553สารนิพนธ์เรื่อง พุทธศาสตรวิถีแห่งความสุข ( ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง277-288

00322_27_2553สารนิพนธ์เรื่องพระหมอกับการรักษาโรค ทางเลือกใหม่ของชุมชน (ผศ.สุพิมล ศรศักดา 309-318

00324_29_2553สารนิพนธ์เรื่องสังคมไทยกับความเข้มแข็ง (ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง331-340

00325_30_2553สารนิพนธ์เรื่องสังคมไทยกับพุทธศาสตรบัณฑิต ( ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา341-350

00326_31_2553สารนิพนธ์เรื่อง ผู้บริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ (ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด 351-360

00327_32_2553สารนิพนธ์เรื่อง มจร กับการศึกษาตลอดชีวิต (ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ361-374

00329_34_2553สารนิพนธ์เรื่อง ลีลาคติธรรมคำกลอน ( อดุลย์ คนแรง385-394

00331_36_2553สารนิพนธ์เรื่องVERSIFICATION IN THE ISAN MAHACHAT SUNG-SERMON (Asst.Prof.Dr. Dipti Mahanta 409-428

00332_37_2553สารนิพนธ์เรื่องA study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English (Assistant Professor Dr.Samran Khunsamrong