ปี 2554

00253_01_2554สารนิพนธ์เรื่องก้าวข้ามวิกฤตโดยเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม(พระธรรมโกศาจารย์) 1-9

00255_03_2554สารนิพนธ์เรื่อง ธรรมาภิบาล(พระครูสุตกิจบริหาร ผศ. 23-30)

00256_04_2554สารนิพนธ์เรื่อง การแก้ปัญหาสำหรับมนุษย์ในมุมมองของศาสนา (พระเทพปริยัติเมธี31-45)

00257_05_2554สารนิพนธ์เรื่อง การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา (พระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร.46-54)

00257_06_2554สารนิพนธ์เรื่องภาษา ศาสนา และปรัชญา (พระครูสิริรัตนานุวัตร,ผศ.ดร.55-64)

00258_07_2554สารนิพนธ์เรื่องวิถีชีวิตของชุมชนสมัยพุทธกาล (พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.65-75)

00261_10_2554สารนิพนธ์เรื่องศึกษาวิเคราะห์คำว่าสภาในพระไตรปิฎก (ศ.พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ94-110)

00262_11_2554สารนิพนธ์เรื่องอิทธิพลของภาษาสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย (รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร111-119)

00263_12_2554สารนิพนธ์เรื่อง บัณฑิตที่พึงประสงค์ (สนิท ไชยวงศ์คต120-127)

00264_13_2554สารนิพนธ์เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า (รศ. สมบูรณ์ บุญฤทธิ์128-141)

00265_14_2554สารนิพนธ์เรื่อง การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (ผศ.ดร. ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 142-148)

00267_16_2554สารนิพนธ์เรื่องพุทธศาสนสุภาษิตคำกลอน (ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย154-163)

00268_17_2554สารนิพนธ์เรื่องพระไตรปิฎกศึกษา ภูมิปัญญาไร้พรหมแดน (ผศ. ดร.สมิทธิพล เนตนิมิตร164-170)

00269_18_2554สารนิพนธ์เรื่องบัณฑิตในพระพุทธศาสนา (ผศ. ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง171-174)

00270_19_2554สารนิพนธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา (ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา175-182)

00272_21_2554สารนิพนธ์เรื่องพระภิกษุดื้อสมัยพุทธกาล ( ดร.อธิเทพ ผาทา193-207)

00273_22_2554สารนิพนธ์เรื่องพัฒนาการของพระคัมภีร์มหายานในจีน (ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล 208-225)

00274_23_2554สารนิพนธ์เรื่องปรัชญาธรรมจากกระต่ายโพธิสัตว์ในปีเถาะ (สุชญา ศิริธัญภร 225-236)

00275_24_2554สารนิพนธ์เรื่องบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค์ ( พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร.237-247)

00281_30_2554สารนิพนธ์เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา( ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ309-314)

00283_32_2554สารนิพนธ์เรื่องการเทศน์มหาชาติทำนองอีสาน ( ผศ.ดร. สมชัย ศรีนอก325-332)

00287_36_2554สารนิพนธ์เรื่อง วิสัยทัศน์ผู้บริหารการศึกษา (ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี360-367)

00288_37_2554สารนิพนธ์เรื่องบทบาทพระสงฆ์ในสังคมสวัสดิการ (ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น368-376)

00290_39_2554สารนิพนธ์เรื่องพุทธศาสตรบัณฑิตสัมฤทธิ์ธรรม (นายอดุลย์ คนแรง 385-387)

00291_40_2554สารนิพนธ์เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา(สนธิญาณ รักษาภักดี388-406)

00292_41_2554สารนิพนธ์เรื่อง Buddhist Values towards Conflict and Peace (Asst.Prof.Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso,407-417)

00293_42_2554สารนิพนธ์เรื่องBuddhist deconstruction in practice A reflection on Luangpho Chah’s (Asst.Prof.Dr. Dipti Mahanta 418-433)

00294_43_2554สารนิพนธ์เรื่องBuddhist ways of Thai Political Conflict Resolution (Assistant Prof. Dr.Samran Khansamrong 434-445)

00295_44_2554สารนิพนธ์เรื่องTHE MARKETING DISCIPLINE WHICH INFLUENCES THE ACHIEVEMENT AND .. (Phraparat Sakda Vishutiyaho( Morada)Doctoral S