ปี 2558

00086_001_2558สารนิพนธ์เรื่องธรรมราชา_อธิการบดี 1-30

00087_002_2558สารนิพนธ์เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ_รองบริหาร 31-68

00088_003_2558สารนิพนธ์เรื่องประชาคมสังคมและวัฒนธรรม_พระเทพปริยัติเมธี 69-80

00089_004_2558สารนิพนธ์เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการส่งสริม_พระราชรัตนาลงกรณ์ 81-90

00090_005_2558สารนิพนธ์เรื่อง องค์กร_พระมหาวิศิต 91-114

00094_009_2558สารนิพนธ์เรื่อง หลักธรรม_พระมหาสหัส 189 – 206

00096_011_2558สารนิพนธ์เรื่อง มนุษย์กับเทวดา_อ.สนิท 225 – 250

00098_013_2558สารนิพนธ์เรื่อง พุทธบริหาร_รศ.ดร.สมศักดิ์ 265 – 272

00099_014_2558สารนิพนธ์เรื่อง ความขัดแย้ง_ผศ.อภิรมย์ 273 – 288

00100_015_2558สารนิพนธ์เรื่อง โครงการปฏิบัติศีล ๕_ผศ.ดร.ดิเรก 289-302

00101_016_2558สารนิพนธ์เรื่อง พุทธศิลป์_ผศ.ดร.พูนชัย 303 – 310

00102_017_2558สารนิพนธ์เรื่อง ความศรัทธา_ผศ.สุชน 311- 324

00104_019_2558สารนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมองค์_ดร.สามารถ 341 – 350

00105_020_2558สารนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ_ดร.ธงชัย สิงอุดม 351 – 358

00106_021_2558สารนิพนธ์เรื่อง ศึกษาความสำคัญของมหาวิหาร_ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง 359 -366

00108_023_2558สารนิพนธ์เรื่อง พระสงฆ์กับสังคมไทย_พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ 383- 402

00110_024_2558สารนิพนธ์เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา_ดร.บรรพต แคไธสง 403 – 416

00111_025_2558สารนิพนธ์เรื่อง ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง_พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร. 417-436

00112_026_2558สารนิพนธ์เรื่อง รัฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งบูรณาการ_พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ดร. 437 – 454

00115_029_2558สารนิพนธ์เรื่อง มหาจุฬาฯกับการพัฒนา_ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง 489 – 498

00116_030_2558สารนิพนธ์เรื่อง การเรียนรู้_ผศ. ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 499 – 508

00117_031_2558สารนิพนธ์เรื่อง ร้อยกรองไทย_ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก (ช.ศรีนอก) 509-522

00120_034_2558สารนิพนธ์เรื่อง บทความวิจัยพฤติกรรม_ดร.ฤทธิชัย แกมนาค 565-574

00122_036_2558สารนิพนธ์เรื่อง Art in_Dipti Mahanta 593 – 604

00123_037_2558สารนิพนธ์เรื่อง No Rivez_Assoc. Prof. Dr. Hansa Dhammahaso & Dr. Dion Peoples605-610

00124_038_2558สารนิพนธ์เรื่อง นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสา_กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี 611-664