ปี 2556

00165_001_2556สารนิพนธ์เรื่องหลักการและวิธีการเทศน์ (อธิการบดี1-26)

00166_002_2556สารนิพนธ์เรื่องความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ (พระศรีคัมภีรญาณรศ.ดร.27-42)

00167_003 _2556สารนิพนธ์เรื่องเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีธนาคารพุทธศาสนา(พระเมธีธรรมาจารย์43-48)

00168_004_2556สารนิพนธ์เรื่องกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้นำเชิงพุทธ (พระเทพปริยัติเมธีผศ.ดร.49-62)

00169_005_2556สารนิพนธ์เรื่องอภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา (พระครูสิริรัตนานุวัตรรศ.ดร.63-76)

00170_006_2556สารนิพนธ์เรื่อง ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสรศ.ดร.77-84)

00171_007_2556สารนิพนธ์เรื่องแนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ (พระมหาวิศิต ธีรวํโสผศ85-98)

00173_009_2556สารนิพนธ์เรื่องคุณธรรมที่เป็นรากฐาน (พระมหาวรชัย113-126)

00174_010_2556สารนิพนธ์เรื่องคำถามว่าด้วยเรื่องเวลา (พระมหากฤษณะ ตรุโณผศ.ดร.127-138)

00177_013_2556สารนิพนธ์เรื่องประเพณีสารทบุญเดือนสิบ (พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ155-162)

00178_014_2556สารนิพนธ์เรื่องแนวคิดเชิงอภิปรัชญาในเต๋า (พระมหาเทพรัตน์ อริยวํโส163-176)

00179_015_2556สารนิพนธ์เรื่องพระพุทธศาสนากับสันติภาพ (ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์177-186)

00180_016_2556สารนิพนธ์เรื่องน้ำ มุมมองทางพระพุทธศาสนา (ดร. เสนาะ ผดุงฉัตร187-196)

00181_017_2556สารนิพนธ์เรื่องคติความเชื่อชุธาตุของชาวล้านนา (ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี197-206)

00183_019_2556สารนิพนธ์เรื่องสันติวิธีวิถีพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) (ผศ.ดร.บรรจง โสดาดี213-226)

00184_020_2556สารนิพนธ์เรื่องพระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล (ผศ.ดร.สุเทพ พรหมเลิศ227-242)

00186_022_2556สารนิพนธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (พระครูปริยัติกิตติธำรงผศ.ดร.253-266)

00188_024_2556สารนิพนธ์เรื่องการตีความ มุมมองทางไวยากรณ์บาลี (รศ.จิรภัทร แก้วกู่275-286)

00189_025_2556สารนิพนธ์เรื่องบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม287-296)

00190_026_2556สารนิพนธ์เรื่องการเขียนบทความวิจัย (รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์297-306)

00192_028_2556สารนิพนธ์เรื่อง จิตวิทยาพุทธศาสนา(ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์321-328)

00193_029_2556สารนิพนธ์เรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหัทธนาธิบดี329-340)

00194_030_2556สารนิพนธ์เรื่องการเขียนวรรณกรรมอานิสงส์ภาคอีสาน (ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก341-356)

00195_031_2556สารนิพนธ์เรื่องงานสาธารณูปการและสิมของภาคอิสาน (ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย357-366)

00197_033_2556สารนิพนธ์เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์(ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย375-384)

00198_034_2556สารนิพนธ์เรื่องพุทธวิธีการสอนโดยมีส่วนร่วม (ผศ.ดร.สิน งามประโคน385-392)

00199_035_2556สารนิพนธ์เรื่องการพัฒนาตนเองทางด้าน ICT Information Computer Technology (ผศ.ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์393-398)

00200_036_2556สารนิพนธ์เรื่องพุทธศาตร์บัณฑิตกับการส่งเสริมประเพณีไทย (ผศ. ดร.พูนชัย ปันธิยะ399-404)

00201_037_2556สารนิพนธ์เรื่องการใช้หลักธรรมสำหรับผู้บริหารในองค์กร (ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ405-414)

00202_038_2556สารนิพนธ์เรื่องการบริหารวัดด้านการปกครอง(ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ415-420)

00203_039_2556สารนิพนธ์เรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา (ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์421-430)

00205_041_2556สารนิพนธ์เรื่องทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง441-450)

00206_042_2556สารนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมจิตอาสาของพุทธศาสตรบัณฑิต (ผศ.ดร.ประยุร สุยะใจ451-462)

00208_044_2556สารนิพนธ์เรื่องอารยัน อรหันต์ คนละความหมายเดียวกัน (ผศ. ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร475-484)

00210_046_2556สารนิพนธ์เรื่องความปรองดองในสังคมประชาธิปไตย (ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง49-506)

00211_047_2556สารนิพนธ์เรื่องการบริหารงานสร้างสรรค์ (ดร.บุษกร วัฒนบุตร507-520)

00212_049_2556สารนิพนธ์เรื่องภาษาพระ ภาษาใคร (อภิชญา ฤาชัย533-544)

00214_051_2556สารนิพนธ์เรื่องOur Pilgrimage to the Holy Buddhist Sites in India (Asst. Prof. Dr. Dipti Mahanta557-564)