ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
          รวมใจ พัฒนา ผลิตสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อบริการอาจารย์ พระภิกษุสามเณร นิสิต และประชาชน
วิสัยทัศน์ (Vision)
          รวมใจ พัฒนา จัดพิมพ์ เผยแพร่หนังสือ ตำราทางพระพุทธศาสนา และศาสตร์สมัยใหม่ ให้บริการการจำหน่ายและสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประหยัด เพื่อส่งเสริม สนันสนุนการเรียนและงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริม สนับสนุน จัดพิมพ์ และจำหน่าย จ่ายแจกหนังสือ ตำรา งานแปลและเอกสารทางวิชาการ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.ดำเนินงานในลักษณะเชิงพาณิชย์ ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีความเป็นอิสระ ในการบริหารงานภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์
 ปณิธาน (Will)
          ผลิตหนังสือหนังสือ ตำราทางพระพุทธศาสนา และศาสตร์สมัยใหม่ ให้ได้มาตรฐาน เผยแพร่และให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่เพรียบพร้อมด้วยวิชชาเยี่ยมจรณะยอด