ปี 2559

00043-01_ 2559สารนิพนธ์เรื่องการปฏิรูปกิจการพระศาสนา-อธิการบดี (1-20)

00044-02_ 2559สารนิพนธ์เรื่องธรรมคตินิยมในศิลปะและวัฒนธรรมไทย-พระครูสิริ (21-40)

00045-03_ 2559สารนิพนธ์เรื่องหลักการมีอายุยืนแนวพุทธ-พ.ม.ทวี (41-48)

00046-04_ 2559สารนิพนธ์เรื่องฟ้าต่ำ แผ่นดินสูง ที่ภูฏาน-พระศรีธวัช (49-70)

00047-05_ 2559สารนิพนธ์เรื่องพุทธธรรม พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสันติสุข-พ.ม.ปรีดา (71-78)

00049-07_ 2559สารนิพนธ์เรื่องประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส-พ.ม.สุรชัย (92-102)

00051-09_ 2559สารนิพนธ์เรื่องบัณฑิตกับใบปริญญาบัตร- มหามิตร (125-131)

00054-12_ 2559สารนิพนธ์เรื่องปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ-อ.สนิท ไชย (154-167)

00055-13_ 2559สารนิพนธ์เรื่องการเรียนรู้ชีวิตและจิตในแง่มุมพระพุทธศาสนา-รศ.ดร.ธีรยุทธ (168-172) (1)

00056-14_ 2559สารนิพนธ์เรื่องกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา- รศ.ดร.สุทธิพงศ์ (173-193)

00061-19_ 2559สารนิพนธ์เรื่องปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา- ผศ.ดร.เทพประวิณ (257-263)

00062-20_ 2559สารนิพนธ์เรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสถาบันครอบครัว- ผศ.ดิเรก (264-272)

00063-21_ 2559สารนิพนธ์เรื่องคัมภีร์พุทธศาสนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมวิถีชีวิต- ผศ.ดร.พูนชัย (273-283)

00065-23_ 2559สารนิพนธ์เรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังฆสภากับรัฐสภา- ดร.วิโรจน์ (299-310)

00066-24_ 2559สารนิพนธ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔- บุญชญา (311-326)

00067-25_ 2559สารนิพนธ์เรื่องบัว ๔ เหล่า หรือ บัว ๓ เหล่า- อ.ชำนาญ (327-332)

00068-26_ 2559สารนิพนธ์เรื่องพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม-พระครูปริยัติกิตติธำรง (333-344)

00071-29_ 2559สารนิพนธ์เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-พ.ม.สังเวช (366-376)

00072-30_ 2559สารนิพนธ์เรื่องรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ-พ.ม.ยุทธนา (377-392)

00073-31_ 2559สารนิพนธ์เรื่องการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง-รศ.ดร.ชาติชาย (393-405)

00075-33_ 2559สารนิพนธ์เรื่องวิสัยทัศน์ในสิทธิกับสังคมการปกครองและอาเซียนเศรษฐกิจ-ผศ.บัญชา (414-418)

00076-34_ 2559สารนิพนธ์เรื่องการสงเคราะห์ทางการศึกษาเยาวชนบนพื้นที่สูง ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น (419-431)

00078-36_ 2559สารนิพนธ์เรื่องความรู้ ประสบการณ์ การทำงานวิจัยภายใต้หัวข้อฯ- ผศ.ดร.วรวิทย์ (444-452)

00079-37_ 2559สารนิพนธ์เรื่องแนวทางการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ- ผศ.ดร.สำราญ (453-462)

00081-39_ 2559สารนิพนธ์เรื่องร่องรอยประสบการณ์มองผ่านประกันคุณภาพ-นายสนธิญาณ (476-489)

00082-40_ 2559สารนิพนธ์เรื่องนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม ต้นแบบการเรียนรู้-กองกิจ (490-516)

00083-41_ 2559สารนิพนธ์เรื่องAn analysis of figurative language in the Isan Mahachat- Dr.Dipati (517-538)

00084-42_ 2559สารนิพนธ์เรื่องTang Xuanzang The World Famous Buddhist Pilgrim as- Dr.Sudarat (539-552)