ตำราเรียน ชุดที่1

01-1ประวัติพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง

01ประวัติพระพุทธศาสนา

02-1การปกครองคณะสงฆ์ไทยปรับปรุง

 

 

03ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 04-1แต่งแปลบาลี ฉบับปรับปรุง 04แต่งแปลบาลี 05-1งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 05งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 06พระวินัยปิฎก 07-1พระสุตตันตปิฎก ฉบับปรับปรุง 07พระสุตตันตปิฎก 08-1พระอภิธรรมปิฎก ฉบับปรับปรุง 08พระอภิธรรมปิฎก 09ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 10ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 11-1มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรับปรุง) 11มนุษย์กับสังคม 12ปรัชญาเบื้องต้น 13วัฒนธรรมไทย 14ภาษากับการสื่อสาร 15คณิตศาสตร์เบื้องต้น 16-1วรรณคดีบาลีฉบับปรับปรุง 16วรรณคดีบาลี 17พระไตรปิฎกศึกษา 18เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 19ศาสนาทั่วไป 20-1ภาษาศาสตร์เบื้องต้นฉบับปรับปรุง 21ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓