หนังสือวิชาการ

01คำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์ 02พุทธจักรวาลวิทยา 03วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา 04อังกฤษแนวใหม่ครบเครื่อง 06พุทธปรัชญา 08พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 08วิชาศาสนา 09จดหมายเปิดผนึกเล่าเรื่องปรัชญาอินเดีย 10แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กบการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 50Chanting the Sangiti Sutta A Buddhist Worldview (โลกทัศน์ชาวพุทธ) A Glimpse of Thai Philosophy (เหลือบมองปรัชญาไทย) เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจำชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกปริทัศน์ พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย พัฒนาการและสารัตถธรรม พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรม เรื่องการฆ่าตัวตาย พุทธวิธีบริหาร พุทธศาสนสุภาษิตไตรพากษ์ (ติวากฺเย พุทฺธสาสนสุภาศิตานิ พุทธสังคมวิทยา วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่1 วิปัสสนาธรรมกาพย์ ญาณ ๑๖ อานุภาพพระปริตร