ปี 2555

00215_01_2555สารนิพนธ์เรื่องพุทธสาสนากับวิทยาศาสตร์ (อธิการบดี1-6)

00216_02_2555สารนิพนธ์เรื่องการจัดการศาสนา (พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.7-16)

00217_03_2555สารนิพนธ์เรื่อง ปัญจสดมภ์ (พระมหาหรรษาธมฺมหาโส,ผศ.ดร.17-26)

00218_04_2555สารนิพนธ์เรื่อง มองน้ำท่วมเชิงปรัชญา (พระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร.27-32)

00219_05_2555สารนิพนธ์เรื่อง แนวคิดพระพุทธศาสนา (พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.33-46)

00220_06_2555สารนิพนธ์เรื่อง การตีความข้อเท็จจริงฯ (พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง),ผศ.ดร.47-60)

00221_07_2555สารนิพนธ์เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์คำประชาธิปไตย (ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต61-70)

00222_08_2555สารนิพนธ์เรื่อง คัมภีร์ที่ปรากฏในพิธี (รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์71-84)

00223_09_2555สารนิพนธ์เรื่อง พุทธธรรมกับสังคมไทย (ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา 85-96)

00224_10_2555สารนิพนธ์เรื่อง วิธีคิดหลัการฯ (ผศ.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์97-108)

00225_11_2555สารนิพนธ์เรื่อง พุทธวิธีการปกครอง (ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์109-118)

00226_12_2555สารนิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์ความเชื่อ (ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี119-128)

00227_13_2555สารนิพนธ์เรื่อง การศึกษาพระไตรปิฎก (ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร129-134)

00228_14_2555สารนิพนธ์เรื่องหลักการของเศรษฐศาสตร์(พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.137-146)

00229_15_2555สารนิพนธ์เรื่อง การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.147-156)

00230_16_2555สารนิพนธ์เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ (พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร.157-176)

00231_17_2555สารนิพนธ์เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน (พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)177-190)

00232_18_2555สารนิพนธ์เรื่อง ภาษาวิเคราะห์ (พระครูสิริรัตนานุวัตร,ผศ.ดร.191-204)

00233_19_2555สารนิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ (พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ205-218)

00234_20_2555สารนิพนธ์เรื่อง การสร้างมาตรฐานการศึกษา (ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์219-226)

00235_21_2555สารนิพนธ์เรื่อง ความขัดแย้งทางการเมือง (ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง227-244)

00236_22_2555สารนิพนธ์เรื่อง ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ (ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี245-254)

00237_23_2555สารนิพนธ์เรื่อง การให้คำปรึกษาและการแนะแนว (ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม255-264)

00239_25_2555สารนิพนธ์เรื่อง มหาวิทยาลัยสงฆ์กับรูปแบบ (ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ269-276)

00240_26_2555สารนิพนธ์เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ277-284)

00241_27_2555สารนิพนธ์เรื่องหลักไตรสิกขากับการจัดการศึกษา (ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย285-296)

00242_28_2555สารนิพนธ์เรื่อง พุทธจิตวิทยา (ผศ.ดร.สิริวัฒน์ศรีเครือดง297-308)

00243_29_2555สารนิพนธ์เรื่อง พุทธสื่อสาร (ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก309-316)

00244_30_2555สารนิพนธ์เรื่อง หลักนิติบัญญัติบริหาร (ผศ.คะนอง วังฝายแก้ว317-326)

00245_31_2555สารนิพนธ์เรื่อง ประวัติความเป็นมาของนายกรัฐมนตรี (ผศ.ดิเรกนุ่นกล่ำ327-334)

00246_32_2555สารนิพนธ์เรื่อง ธรรมะกับการพัฒนาสังคม (ผศ.บัญชาจำปารักษ์335-338)

00247_33_2555สารนิพนธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา339-350)

00248_34_2555สารนิพนธ์เรื่อง ประชาคมอาเซียน (นายสนิท ไชยวงศ์คต351-362)

00249_35_2555สารนิพนธ์เรื่อง ข้อคิดคติธรรมของงูใหญ่ (นายสุชญา ศิริธัญภร363-374)

00250_36_2555สารนิพนธ์เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วันชัย สุขตาม375-392)

00251_37_2555สารนิพนธ์เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษา (สนธิญาณ รักษาภักดี393-400)

00252_38_2555สารนิพนธ์เรื่อง Trajectories of (Asst. Prof. Dr. Dipti Mahanta401-418)