«

»

Apr 08

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ที่กำหนดให้ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของโลก จักรวาล และมนุษย์ในพระพุทธศาสนา ทฤษฎีวิวัฒนาการในทางวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพันธภาพและทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยากับพระพุทธศาสนา ตำรา “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ แต่งโดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๘ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเปรียบเทียบความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพัทธภาพ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา และผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยากับพระพุทธศาสนา หวังว่า ตำรา “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ ตลอดไป