Category Archive: E-book

Sep 27

แก่นพุทธธรรม

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) หนังสือ “แก่นพุทธธรรม” เล่มนี้ เกิดขึ้นมาจากโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา รุ่นที่ ๑ ที่ผู้เขียนได้บรรยาย เรื่อง “แก่นพุทธธรรม” แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวันศุกร์ เดือนละ ๔ ครั้ง และเมื่อบรรยายครบตามโครงการแล้ว คณะทำงานที่ประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน คือ กองวิชาการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และกองกิจการวิทยาเขต ในโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา ได้ร่วมกันถอดเทปและรวบรวมเรียงเนื้อหา “แก่นพุทธธรรม” แล้วส่งให้ผู้เขียนปรับแก้ไขเนื้อหาจนสำเร็จเป็นรูปเล่มเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิตคืออะไร ทัศนะทางพระพุทธศาสนา เทียบเคียงกับวัตถุนิยมยุคใหม่ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๒ โลกและชีวิตเป็นอย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๓ โลกและชีวิตเป็นไปอย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๔ เรารับรู้โลกภายนอกได้อย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๕ โลกและชีวิตดีงามเป็นอย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๖ จะไปสู่ความดีงามนั้นได้อย่างไร ?ซึ่งปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๖ …

Continue reading »

Aug 04

พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๑๒ ครั้ง เป็นจำนวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ เล่ม และผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป“พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภตอนหนึ่งว่า หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพุทธานุพุทธประวัติหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก ซึ่งมีหนังสือปฐมสมโพธิ อยู่ในหลักสูตรด้วย และโดยที่หนังสือปฐมสมโพธินั้น จัดว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูง ซึ่งสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กวีเอกของไทย ทรงพระนิพนธ์ขึ้นโดยใช้สำนวนโวหารลึกซึ้งเข้าใจยาก ส่วนมากจะเป็นสำนวนภาษาบาลี สันสกฤต และคำไทยโบราณ ซึ่งผู้เรียนนักธรรมและผู้อ่านทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีความรู้ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และหลักภาษาไทยมาเป็นพื้นฐานอย่างดีแล้ว จะเข้าใจความหมายและเนื้อหาสาระได้ยาก อีกทั้งยังเน้นเรื่องอภินิหารอีกมากมายหลายบทหลายตอน ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดเรียบเรียงถ้อยคำสำนวนขึ้นใหม่ โดยยังคงเนื้อหาสาระของเรื่องไว้ตามเดิม เพียงแต่ใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่ายขึ้น แม้จะไม่รู้ภาษาบาลีมาก่อน นอกจากบางคำบางสำนวนซึ่งเป็นที่เข้าใจกันเป็นอย่างตีอยู่แล้วก็จะคงสำนวนเดิมไว้ เพื่อรักษาอรรถรสของภาษาอันไพเราะให้คงอยู่ในเนื้อหาต่อไป และก็ยังคงมีเรื่องอภินิหารไว้บ้างตามที่เห็นสมควรนอกจากนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาสาระบางประการที่มิได้กล่าวไว้ในหนังสือปฐมสมโพธิ นำมาสอดแทรกเพื่อช่วยให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น …

Continue reading »

Aug 04

สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระดี ศรีอุทัยธานี

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระดี ศรีอุทัยธานี” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) ที่ผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป“สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระดี ศรีอุทัยธานี” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภไว้ว่า ในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) และครบรอบ ๑๘ ปีแห่งการตั้งชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข จ ตรงบ้านท่าน้ำอ้อย ตำบลน้ำทรง จังหวัดนครสวรรค์ ข้ามไปยังจังหวัดอุทัยธานี ชื่อว่า “สะพานสมเด็จพระวันรัต เฮง.เขมจารี” และผู้เรียบเรียง ได้รับคำแนะนำจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพวิริยาภรณ์ (ชญาชัชชัญ) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ให้เรียบเรียงประวัติท่านเจ้าประคุณสมเด็จ …

Continue reading »

Aug 04

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) ที่ผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป“จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภถึงไว้ในคำนำว่า ในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณพระธรมรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ ได้ปรารภที่จะสมโภชพระอารามวัดราชสิทธาราม หลังจากที่ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ และบูรณะโบราณสถานในวัดราชสิทธาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เป็นผลงานชิ้นล่าสุด และในปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปี ที่พระเดชพระคุณฯ เป็นพระอนุจรพระศากยบุตติวงศ์ มาจำพรรษาณ วัดราชสิทธาราม ซึ่งถือว่าเป็นมงคลวโรกาสอันดี พระเดชพระคุณฯ จึงจัดงานสมโภชในคราวเดียวกันในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนวิสุทธิ์ ได้มอบหมายให้ผู้เรียบเรียง จัดทำหนังสือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย ผู้เรียบเรียงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสปฏิการคุณร่มเงาพระอาราม ในโอกาสอันสำคัญยิ่ง จึงทุ่มเทสุดความสามารถ เพราะหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นที่ระลึกแล้ว ยังเป็นหลักฐานสำคัญด้านจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิทธารามต่อไปในอนาคต เพราะนอกจากจะทำให้เห็นจิตรกรรมของเดิมแล้วยังได้แสดงขั้นตอนการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ ที่จิตรกรครั้งโบราณได้ทำมา ทำให้ทราบทั้งประวัติจิตรกรรมเดิมและการอนุรักษ์ …

Continue reading »

Aug 04

วันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเชิงลึก วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา อัฏฐมีบูชา

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “วันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเชิงลึก วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา อัฏฐมีบูชา” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๑๑ ครั้ง เป็นจำนวนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ เล่ม และผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป“วันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเชิงลึก วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา อัฏฐมีบูชา” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภถึงไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่า วันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างบุญเสริมบารมีให้กับตนเอง ด้วยหวัง “อัตตสมบัติ” อันเป็นสมบัติทิพย์ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบเข้าสู่พระนิพพานวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ชาวพุทธจะร่วมกันจัดพิธีบูชาเป็นพิเศษ เมื่อถึงวันเหล่านี้ นอกจากนี้ ก็ยังมีวันสำคัญเกี่ยวกับพระวินัย คือ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็จะทำบุญเป็นพิเศษอีกเช่นกัน …

Continue reading »

Aug 04

พุทธบัญญัติ ๒๒๗

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “พุทธบัญญัติ ๒๒๗” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผลงานต้นฉบับเล่มนี้ ผู้เขียนได้มอบให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้“พุทธบัญญัติ ๒๒๗” เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ วัตถุประสงค์การเรียบเรียง เพื่อเป็นตำราวิชาการประกอบการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และเป็นตำราวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือ “ศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา” ที่พระภิกษุสามณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจ สามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี โดยจะได้ทราบความเป็นมา หลักการ เหตุผล ประยชน์ และวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์ที่ทรงบัญญัติพระวินัยการเรียบเรียงพุทธบัญญัตินี้ นับว่ายากพอสมควร เพราะมีมากถึง ๒๒๗ สิกขาบท ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละสิกขาบทก็มีเนื้อหามาก ต้องเลือกสรรเนื้อหาที่มีสาระเหมาะสม …

Continue reading »

Aug 04

พระเทวทัต ตันตำรับฆ่าตัดตอน

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “พระเทวทัต ตันตำรับฆ่าตัดตอน” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผลงานต้นฉบับเล่มนี้ ผู้เขียนได้มอบให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้“พระเทวทัต ตันตำรับฆ่าตัดตอน” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภไว้ว่า ปัจจุบันคำว่า “ฆ่าตัดตอน” มีการพูดกันบ่อยทุกวงการ ถ้าจะพูดแต่ “ตัดตอน” อย่างเดียว โดยไม่เกี่ยวกับ “การฆ่า” ก็จะเห็นได้ว่า มีคำพูดที่มีความหมายอย่างเดียวกันนี้หลายคำ เช่น ตัดไฟตันลม, ตัตปัญหา,ตัตหนทาง, ตัตเสบียง และตัดหน้า เป็นต้น ซึ่งใช้ในความหมายทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งคนไทยเมื่อได้ยินก็จะเข้าใจทันที ในวงการแพทย์ก็ใช้ประจำ เช่น การฉีตวัคซีนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคระบาด ไม่ให้ลุกลาม รวมถึงการคุมทำเนิต และการทำแท้ง ก็เพื่อป้องกันหรือตัดปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าจะตามมาภายหลัง เป็นต้น และผู้เขียนมีความเห็นว่า เรื่องตัดตอนดังกล่าวมีคู่กับสังคมมนุษย์มานานแล้ว พระเทวทัตอาจทำตามอย่างคนรุ่นก่อนๆ …

Continue reading »

Jul 27

มหาเวสสันดรชาดก

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “มหาเวสสันดรชาดก” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผลงานต้นฉบับเล่มนี้ ผู้เขียนได้มอบให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ “มหาเวสสันดรชาดก” เล่มนี้ กล่าวถึงเนื้อหาเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ มีกัณฑ์ทศพร เป็นต้นโดยละเอียด และยังได้นำต้นฉบับกัณห์มหาพน ซึ่งมีทั้งภาษาขอม เขียนลงในใบลาน และภาษาไทยเขียนลงในสมุดข่อย อันเป็นฉบับเดิมมาลงไว้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และเทิดทูนเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏ ในการนี้ ผู้เรียบเรียงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสปฏิการคุณร่มเงาพระอารามในอกาสอันสำคัญยิ่งจึงทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์ของวัดราชสิทธาราม ต่อไป

Jul 27

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๒๒ ครั้ง เป็นจำนวนมากกว่า ๕๗,๗๐๐ เล่ม และผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป สำหรับ “เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา” เล่มนี้ กล่าวถึง เอตทัคคะ ซึ่งเป็นตำแหน่งทางพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทางประทานแต่งให้พุทธบริษัท คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผู้มีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมในด้านนั้น ๆ เป็นตำแหน่งเฉพาะบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งเพียงรูปเดียวเท่านั้น แม้จะมีท่านอื่น ๆ มีความรู้ความสามารถในด้านเดียวกัน ก็จะไม่ทรงแต่งตั้งขึ้นมาอีก ซึ่งเนื้อหาจะเป็นเช่นไร หาอ่านได้เนื้อหาสาระภายในเล่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้สนใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะประวัติของพุทธบริษัททั้ง ๔ ในครั้งพุทธกาล ตลอดไป

Jul 27

ตายอย่างไรไปสวรรค์

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “ตายอย่างไรไปสวรรค์” เล่มนี้ เป็นผลงานของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่) ซึ่งผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป สำหรับ “ตายอย่างไรไปสวรรค์” เล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องตายเป็นธรรมชาติที่สัตวโลกได้รับเสมอเหมือนกันทั้งหมด มีการเกิดเป็นเบื้องต้น มีการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและมีการตายเป็นที่สุด เกิดกับตายมาด้วยกัน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด และทุกคนก็ทราบดีว่าไม่มีทางหลีกเสี่ยงได้ แต่ก็มีคนไม่มากนักที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและความตายที่แท้จริง จึงมีสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้เปิดการเรียนการสอน จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีหนังสือทั้งที่เป็นตำราทางวิชาการบ้าง ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้เขียนบ้าง พิมพ์ออกเผยแพร่จำนวนมาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงเปิดหลักสูตรสายาวิชาชีวิตและความตาย เพื่อบริการวิชาการด้านนี้แก่ภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจ เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตวโลกทั่วไป ถ้าคนส่วนใหญ่เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตดีแล้ว เชื่อว่าปัญหาความขัดแย้ง ความเครียดความกลัว ความวิตกกังวล ตลอดจนกิเลสตัณหาต่าง ๆ จะเบาบางลง หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามรวบรวมหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องชีวิตและความตายมารวมไว้ในเล่มเดียวกันเท่าที่พอจะทำได้ เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิตนักศึกษา …

Continue reading »

Older posts «