Mcupbs

Author's details

Date registered: January 15, 2016

Latest posts

  1. หนังสือจะออกเล่มใหม่ — May 22, 2018
  2. ภาพกิจกรรม — May 21, 2018
  3. หนังสือออกใหม่ “ปรัชญาการเมืองตะวันออก” — May 5, 2018
  4. สารนิพนธ์ ปี 2561 — March 29, 2018
  5. หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา” — February 22, 2018

Author's posts listings

May 22

หนังสือจะออกเล่มใหม่

เตรียมพบกับหนังสือจะออกใหม่ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เร็วๆนี้ หนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอน ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน อยู่ในเล่มเดียวกัน อ่านแล้วจะให้ความรู้และเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาในมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็เชื่อมโยงประสาน อิงอาศัยกันและกันได้อย่างดี เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องของทั้ง ๓ นิกายแล้ว ก่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพราะแต่ละคำสอนของทั้ง ๓ นิกาย ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชาวโลก ท่านผู้สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านหรือไปเป็นธรรมบรรณาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๐๖๓ ๘๙๖๙๖๖๒, ๐๖๑ ๓๙๗๖๑๖๖) จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่เพียงผู้เดียว ราคาเล่มละ ๔๘๐ บาท

May 21

ภาพกิจกรรม

May 05

หนังสือออกใหม่ “ปรัชญาการเมืองตะวันออก”

“ปรัชญาการเมืองตะวันออก” ผู้แต่ง: พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ดร. ราคาเล่มละ ๑๓๐ บาท หนังสือ “ปรัชญาการเมืองตะวันออก” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง ปรัชญาการเมืองอินเดีย ปรัชญาการเมืองจีน และพุทธปรัชญาการเมือง โดยประมวลและนำเสนอความคิดทางปรัชญาในประเด็นที่สำคัญๆ เช่น รูปแบบการปกครอง ผู้ปกครองที่ดี และคุณธรรมของผู้ปกครอง ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่ สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐,๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗๖๑๖๖

Mar 29

สารนิพนธ์ ปี 2561

ศาสตร์พระราชา (1-9) ด่านบ้านฮวก (10-20) ศึกษารูปแบบ (54-65) พุทธวิธี (66-85) เปรต (86-112) สมันตปาสาทิกา (113-127) ศาสตร์แห่งพระราชา (136-145) พุทธศาสนากับคุณค่า (146-153) หนทางสู่ (154-172)

Older posts «