«

Feb 22

หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

“พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

ราคาเล่มละ  ๒๒๐ บาท

หนังสือ พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา นี้เขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็นฐานของการพัฒนา โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น ๗ บท เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาในพระพุทธศาสนา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พระพุทธศาสนากับการศึกษาไทย แนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ การประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหการสถานศึกาาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และตัวอย่างการประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาภาคปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่
สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖