Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

Jul 26

พัฒนาจิตแนวพุทธ

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) “พัฒนาจิตแนวพุทธ” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผลงานต้นฉบับเล่มนี้ ผู้เขียนได้มอบให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้“พัฒนาจิตแนวพุทธ” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภไว้ว่า เล่มนี้เป็นหนังสือเชิงวิชาการที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตในลักษณะต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสือประกอบการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาการทางพุทธจิตวิทยา ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะต่างทราบกันดีว่าทั่วโลกพากันแข่งขันพัฒนาด้านวัตถุเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมาก มนุษย์มีความเป็นอยู่ด้านกายภาพสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่สภาพจิตใจกลับยิ่งเครียดขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นการสวนทางกับทางด้านกายภาพ ทั้งนี้ เพราะขาดการดูแลจิต อันเป็นตัวรับสภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์การพัฒนาจิต พระพุทธศาสนาเรียกว่า จิตภาวนาบ้าง สมาธิภาวนาบ้าง หรือวิปัสสนาภาวนาบ้าง อันเป็นมรดกจากแดนชมพูทวีป คือประเทศอินเดียถือปฏิบัติกันมายาวนาน จนบรรลุมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติพรหมสมบัติ และนิพพานสมบัติ จำนวนมาก เมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้รับมรดกอันล้ำค่าสุดวิเศษแล้ว ถ้าไม่ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ก็นับว่าพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดาย แล้วอีกกี่ชาติจึงจะได้พบอีกการศึกษาเรื่องจิตที่เรียกว่า “จิตวิทยา” มีแพร่หลายในกลุ่มประเทศตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติทางจิตอันเกิดจากสาเหตุต่างๆ และศึกษาพฤติกรรมของจิต แต่ “จิตภาวนา” …

Continue reading »

Mar 09

วารสารมหาจุฬาวิชาการปีที่๑ฉบับที่๒(กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๕๗)

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก) วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทาง พระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ บทความวิชาการและบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รวบรวมบทความ วิชาการของผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ต่างสถาบัน ร่วมส่ง บทความทางวิชาการมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำห้มีโอกาสได้ศึกษา พุทธธรรมและการนำไปประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทาง …

Continue reading »

Mar 30

หนังสือใหม่ e-book

สำนักพิมพ์ มจร ได้จัดทำตำราเรียน หนังสือนักธรรม และหนังสือทางวิชาการ เป็นหนังสือ E-book เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ ประหยัดราคา และรักษาสิ่งแวดล้อม หากท่านใดสนใจสามารถจัดซื้อหนังสือดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.mebmarket.com โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ http://pbs.mcu.ac.th/?page_id=1838

Aug 27

หนังสือออกใหม่

หนังสือ “ปรัชญาโลก” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของพระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน ๒๕ เรื่อง แต่ละเรื่องมีเนื้อหาไม่ยาว ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพราะล้วนให้คติธรรม ให้ปรัชญาแนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีเมตตา มีความสุข เช่น คิดเพลิน ๆ ไปกับเรื่อง “ชีวิต” นิยามคำว่า “ชีวิต” กับ “ปัญหา” ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ “ชีวิต” “ชีวิต” คืออะไร ? “อะไร” คือชีวิต? ชีวิต ความทุกข์ และการฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรเมื่อชีวิตมีทุกข์ อะไรดีกว่าระหว่าง “อยู่” กับ “ตาย” ว่าด้วยชีวิตและความขัดแย้ง ความขัดแย้งกับ “เวลาและอารมณ์” ความขัดแย้งธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของมนุษย์ จนถึง เพลินไปกับ ชีวิต “ดี” กับ “ไม่ดี” อะไรคือนิยาม? “ถูก” …

Continue reading »

May 22

หนังสือจะออกเล่มใหม่

เตรียมพบกับหนังสือจะออกใหม่ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เร็วๆนี้ หนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอน ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน อยู่ในเล่มเดียวกัน อ่านแล้วจะให้ความรู้และเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาในมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็เชื่อมโยงประสาน อิงอาศัยกันและกันได้อย่างดี เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องของทั้ง ๓ นิกายแล้ว ก่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพราะแต่ละคำสอนของทั้ง ๓ นิกาย ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชาวโลก ท่านผู้สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านหรือไปเป็นธรรมบรรณาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๐๖๓ ๘๙๖๙๖๖๒, ๐๖๑ ๓๙๗๖๑๖๖) จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่เพียงผู้เดียว ราคาเล่มละ ๔๘๐ บาท

May 21

ภาพกิจกรรม

Mar 29

สารนิพนธ์ ปี 2561

ศาสตร์พระราชา (1-9) ด่านบ้านฮวก (10-20) ศึกษารูปแบบ (54-65) พุทธวิธี (66-85) เปรต (86-112) สมันตปาสาทิกา (113-127) ศาสตร์แห่งพระราชา (136-145) พุทธศาสนากับคุณค่า (146-153) หนทางสู่ (154-172)

Feb 22

หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

“พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา” ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ราคาเล่มละ  ๒๒๐ บาท หนังสือ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในพระพุทธศาสนา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พระพุทธศาสนากับการศึกษาไทย แนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ การประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และตัวอย่างการประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาภาคปฏิบัติ ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่ สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖

Feb 12

พุทธปรัชญากับญาณวิทยา

“พุทธปรัชญากับญาณวิทยา” ผู้แต่ง: ศ.ดร.สมภาร พรมทา หนังสือพุทธปรัชญากับญาณวิทยา เนื้อหาจะเน้นการศึกษาเชื่อมโยงพุทธปรัชญาไปยังสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญในทางปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ปรัชญาสังคมและการเมือง สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และปรัชญาคณิตศาสตร์ ราคาเล่มละ ๒๔๐ บาท ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่ สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖ มหาจุฬาบรรณาคาร โทร ๐-๒๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๑๑๕๑ (วัดมหาธาตุฯ), และ ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๘, ๘๑๒๐ (วังน้อย) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร ๐-๒๖๑๓-๓๘๙๖-๗, ๐-๒๖๒๓-๕๖๗๖ มือถือ ๐๘๖-๓๐๑ ๙๓๔๑

May 16

โปรโมท

Older posts «