«

»

May 22

หนังสือจะออกเล่มใหม่

เตรียมพบกับหนังสือจะออกใหม่ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เร็วๆนี้

หนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอน ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน อยู่ในเล่มเดียวกัน อ่านแล้วจะให้ความรู้และเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาในมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็เชื่อมโยงประสาน อิงอาศัยกันและกันได้อย่างดี เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องของทั้ง ๓ นิกายแล้ว ก่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพราะแต่ละคำสอนของทั้ง ๓ นิกาย ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชาวโลก ท่านผู้สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านหรือไปเป็นธรรมบรรณาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๐๖๓ ๘๙๖๙๖๖๒, ๐๖๑ ๓๙๗๖๑๖๖)
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่เพียงผู้เดียว ราคาเล่มละ ๔๘๐ บาท