«

»

Mar 24

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ภาษาอังกฤษเบื้องต้น” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดให้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ คำนำหน้านาม กาล ประโยค คำบุรพบท คำสันธาน และ การฝึกทักษะ ตำรา “ภาษาอังกฤษเบื้องต้น” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของภาษาอังกฤษโดยย่อ และการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยโดยย่อ ส่วนของคำพูดทั้ง ๘ เรื่อง อันได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุรพบท คำสันธาน คำอุทาน รวมถึงคำนำหน้านาม กาล ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน