«

»

Mar 24

พระไตรปิฎกศึกษา ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “พระไตรปิฎกศึกษา” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ที่กำหนดให้ศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำรา “พระไตรปิฎกศึกษา” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๙ บท มุ่งหมายให้ศึกษากำเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย พระไตรปิฎกนานาชาติและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก