«

»

Mar 27

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕” เล่มนี้เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวบและเรียบเรียงถึงหลักการและวิธีการกำหนดรู้ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ กำหนดนั่ง ๕ ระยะส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๕ บท มุ่งหมายให้ศึกษาหลักการและวิธีการกำหนดรู้ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ กำหนดนั่ง ๕ ระยะส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕” เล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อการปฏิบัติกรรมฐานสืบไป