«

»

Mar 27

ธรรมนิเทศ

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมนิเทศ” เล่มนี้ เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวบและเรียบเรียงถึงหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๘ บท มุ่งหมายให้ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมนุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และวิธีใช้สื่อประกอบการบรรยาย ตำรา “ธรรมนิเทศ” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป