«

»

Apr 11

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย” เป็นวิชาหนึ่งในรายวิชา จริยศาสตร์ประยุกต์ ที่กำหนดให้ศึกษา ได้ทำการค้นคว้าและศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ทั่วไป พุทธจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านศีลธรรมในสังคมปัจจุบัน ตำรา “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย”เล่มนี้ แต่งโดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยเนื้อจำนวน ๙ บท คือ (๑) บทนำ (๒) จริยศาสตร์เบื้องต้น (๓)พุทธจริยศาสตร์ (๔) พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางสังคมด้านการศึกษา (๕) พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางสังคมด้านเศรษฐกิจ (๖) พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางสังคมด้านการเมืองการปกครอง (๗) พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๘) พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (๙) พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาด้านศีลธรรมในสังคมร่วมสมัย หวังว่า ตำรา “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจตลอดไป