«

»

Apr 11

พุทธกิจ : กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

หนังสือ“พุทธกิจ : กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ ” เล่มนี้ เป็นตำราและหนังสือสำหรับเป็นคู่มือการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นสำหรับผู้เริ่มศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หนังสือ“พุทธกิจ : กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ ” เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไป นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาพระพุทธศาสนาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก แต่งโดย ผศ.รังษี สุทนต์ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้ทราบพุทธกิจ คือการทำงานของพระพุทธเจ้าในแต่ละวัน พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างไรในแต่ละวัน ตั้งแต่เช้าของวันนั้นๆ จนถึงเวลาเช้าของวันใหม่ ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี หวังว่า ตำรา “พุทธกิจ : กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาสืบไป