«

»

Apr 11

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒” เล่มนี้ เป็นรายวิชาหนึ่งในวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๕ บท มุ่งให้ศึกษาเรียนรู้สาระสำคัญแห่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและอานาปานสติ สมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง วิปัสสนากัมมัฏฐานภาคปฏิบัติตอน ๒ ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๕ บท ประกอบด้วย หลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนา-สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ หวังว่า ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานแก่คณาจารย์นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป