«

»

Apr 11

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓” เล่มนี้ เป็นวิชาหนึ่งในรายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาที่กำหนดให้ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๖ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับ คืออะไร หลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน อินทรีย์ ๕ คืออะไร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ ผลที่เกิดจากการปรับอินทรีย์ ๕ วิปลาส คืออะไร สาเหตุการเกิดวิปลาส วิธีแก้วิปลาส อภิญญา ๖ และ วิชชา ๘ วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดอภิญญา ๖ และ วิชชา ๘ การเปรียบเทียบอภิญญา ๖ และ วิชชา ๘ วิสุทธิ ๗ การนำวิสุทธิ ๗ ไปใช้ในการเจริญกรรมฐาน การเปรียบเทียบวิสุทธิทั้ง ๗ วิปัสสนากรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ตอน ๓ หลักการและวิธีการเดินจงกรม ๓ ระยะ หลักการและวิธีการนั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน ประโยชน์ของการเดินและการนั่งกรรมฐาน หวังว่า ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านการปฏิบัติ ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป