«

»

Apr 16

ปรัชญาเบื้องต้น

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ปรัชญาเบื้องต้น” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กำหนดให้ศึกษา “ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญาและสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก และปรัชญาตะวันตก” ตำรา “ปรัชญาเบื้องต้น” เล่มนี้ เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตำรา “ปรัชญาเบื้องต้น” เล่มนี้ แต่งโดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๗ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก หวังว่า ตำรา “ปรัชญาเบื้องต้น” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านปรัชญาแก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจตลอดไป