«

»

Apr 16

วัฒนธรรมไทย

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “วัฒนธรรมไทย” เล่มนี้ เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กำหนดให้ศึกษา ความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย ตำรา “วัฒนธรรมไทย” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๑๑ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม พัฒนาการวัฒนธรรมไทย เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลทางวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การสร้างสรรค์และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย หวังว่า ตำรา “วัฒนธรรมไทย” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป