«

»

Mar 15

สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ เล่ม ๑

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • “สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ เล่ม ๑” คัมภีร์แปลเป็นภาษาไทยเล่มนี้ อธิบายขยายความ ที่เป็นประเด็นสำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์เฉพาะพาหิรนิทาน เวรัญชกัณฑ์ มีสาระสำคัญดังนี้ ในพาหิรนิทาน ท่านอรรถกถาจารย์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๓ แต่ละครั้งแสดงเหตุเกิดขึ้นแตกต่างกัน พร้อมทั้งการกสงฆ์ เวลาที่ทำ สถานที่ที่ทำ และใน เวรัญชกัณฑ์ ท่านอธิบายเรื่องต่างๆ เช่น ฌาน ๔ ญาณ ๓ มีปุพเพนิวาสญาณเป็นต้น เรื่องการอนุโมทนา พระธรรมเทศนา เรื่องอาการที่น่าเลื่อมใส เรื่องการถึงสรณคมน์ เรื่องการประกาศตนเป็นอุบาสก เรื่องความอดอยากของประชาชน ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์เป็นอยู่ลำบาก เรื่องการบันลือสีหนาทของ พระมหาโมคคัลลานะ เรื่องการทูลขอให้บัญญัติพระวินัย เรื่องพุทธประเพณี
    สำหรับ “สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ เล่ม ๑” คัมภีร์แปลเป็นภาษาไทยเล่มนี้ อธิบายขยายความ ที่เป็นประเด็นสำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ที่เกี่ยวกับพาหิรนิทาน และเวรัญชกัณฑ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ เล่ม ๑” คัมภีร์แปลเป็นภาษาไทยเล่มนี้ จักอำนวย ความสะดวกในการศึกษาสืบค้นของนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชน