«

»

Jul 27

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • “เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๒๒ ครั้ง เป็นจำนวนมากกว่า ๕๗,๗๐๐ เล่ม และผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป
    สำหรับ “เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา” เล่มนี้ กล่าวถึง เอตทัคคะ ซึ่งเป็นตำแหน่งทางพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทางประทานแต่งให้พุทธบริษัท คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผู้มีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมในด้านนั้น ๆ เป็นตำแหน่งเฉพาะบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งเพียงรูปเดียวเท่านั้น แม้จะมีท่านอื่น ๆ มีความรู้ความสามารถในด้านเดียวกัน ก็จะไม่ทรงแต่งตั้งขึ้นมาอีก ซึ่งเนื้อหาจะเป็นเช่นไร หาอ่านได้เนื้อหาสาระภายในเล่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้สนใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะประวัติของพุทธบริษัททั้ง ๔ ในครั้งพุทธกาล ตลอดไป