«

»

Jul 27

มหาเวสสันดรชาดก

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • “มหาเวสสันดรชาดก” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผลงานต้นฉบับเล่มนี้ ผู้เขียนได้มอบให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
    “มหาเวสสันดรชาดก” เล่มนี้ กล่าวถึงเนื้อหาเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ มีกัณฑ์ทศพร เป็นต้นโดยละเอียด และยังได้นำต้นฉบับกัณห์มหาพน ซึ่งมีทั้งภาษาขอม เขียนลงในใบลาน และภาษาไทยเขียนลงในสมุดข่อย อันเป็นฉบับเดิมมาลงไว้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และเทิดทูนเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏ ในการนี้ ผู้เรียบเรียงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสปฏิการคุณร่มเงาพระอารามในอกาสอันสำคัญยิ่งจึงทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์ของวัดราชสิทธาราม ต่อไป