«

»

Aug 04

วันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเชิงลึก วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา อัฏฐมีบูชา

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • “วันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเชิงลึก วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา อัฏฐมีบูชา” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๑๑ ครั้ง เป็นจำนวนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ เล่ม และผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป“วันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเชิงลึก วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา อัฏฐมีบูชา” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภถึงไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่า วันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างบุญเสริมบารมีให้กับตนเอง ด้วยหวัง “อัตตสมบัติ” อันเป็นสมบัติทิพย์ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบเข้าสู่พระนิพพานวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ชาวพุทธจะร่วมกันจัดพิธีบูชาเป็นพิเศษ เมื่อถึงวันเหล่านี้ นอกจากนี้ ก็ยังมีวันสำคัญเกี่ยวกับพระวินัย คือ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็จะทำบุญเป็นพิเศษอีกเช่นกัน ส่วนวันธรรมสวนะ หรือที่เรียกว่า “วันพระ” จะมีเดือนละ ๔ วัน พุทธศาสนิกชนก็ได้ทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนาทุกเดือน ตลอดทั้งปี อีกทั้งในหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้นำมาเฉพาะเรื่องวันสำคัญทั้งคือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่ชาวพุทธได้จัดพิธีบูชากันเป็นพิเศษ เพื่อนำประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติความเป็นมาของการจัดพิธี พร้อมทั้งเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของแต่ละวันนั้น มาให้พุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้อ่านได้ศึกษา เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องและกว้างขึ้น และกล่าวถึงคำกล่าวบูชาถวายเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ที่เป็นภาษาบาลี พร้อมคำแปลมารวมไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ในการทำพิธีกล่าวคำบูชา เมื่อใช้แล้วควรเก็บรักษาไว้ใช้ในคราวต่อไป เพราะนอกจากจะใช้เป็นคู่มือประกอบพิธีดังกล่าวแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญเหล่านั้นด้วย จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจใฝ่รู้วิชาการพุทธศาสนา ตลอดจนครู นักเรียน และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไปเป็นอย่างดี