«

Mar 22

คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

 • หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ” เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ยิ่งบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อสนองพันธกิจด้านบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย (๒) เพื่อพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย (๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ” เล่มนี้ มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรธรรมสนามหลวง มีสำนวนกระชับอ่านง่าย มีลำตับเนื้อหาชัดเจน มีเชิงอรรถบอกที่มาของธรรมะแต่ละหมวดตรงตามคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสและมีรูปภาพประกอบลำดับเนื้อหาของหนังสือมีดังนี้
  ๑. ชื่อหัวข้อธรม (พร้อมวงเล็บบอกลำดับหัวข้อธรรมในแต่ละหมวด)
  ๒. จุดประสงค์ของการเรียน (เพื่อบอกจุดประสงค์ของธรรมะแต่ละหมวด)
  ๓. ความนำ (เพื่อเข้าสู่เนื้อหา)
  ๔.เนื้อหา (ตามหลักสูตรสนามหลวง)
  ๕. อธิบาย (ขยายความหมาย)
  ๖. แนวถามตอบจากข้อสอบสนามหลวง (ตามแนวข้อสอบและเฉลยสนามหลวง)
  สำหรับชื่อหัวข้อธรรมและเนื้อหา ยึดถือตามแนวหนังสือนวโกวาท ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส หลักสูตรธรรมสนามหลวง แต่บางบทผู้เขียนได้นำคำแปลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาใช้แทน และบางถ้อยคำได้ปรับใช้ภาษาใหม่ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น แต่ยังคงความหมายเดิมไว้ทุกประการ
  ดังนั้น หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ” เล่มนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ตลอดถึงผู้สนใจทั่วไป