«

»

Mar 22

คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาวินัยมุข และเบญจศีล-เบญจธรรม

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาวินัยมุขและเบญจศีล-เบญจธรรม” เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ยิ่งบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อสนองพันธกิจด้านบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย (๒) เพื่อพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย (๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาวินัยมุขและเบญจศีล-เบญจธรรมเล่มนี้ เป็นวิชาหนึ่งที่ทำให้ผู้ศึกษารู้สึกหนักใจในการสอบ เพราะมีเนื้อหาที่เข้าใจยาก และมีส่วนที่จะต้องจดจำอยู่มาก แต่หนังสือเล่มนี้ มีการอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กระชับ แต่ครอบคลุมหลักสูตรเนื้อหาทั้งหมดของวิชาวินัยมุข และเบญจศีล-เบญจธรรม ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดไว้ทุกประการ มีภาพการ์ตูน สื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่ยากให้ง่ายมากขึ้นในตอนท้ายเล่มยังมีตัวอย่างแนวคำถามคำตอบที่เคยออกสอบสนามหลวงในพ.ศ. ต่างๆ มาให้อ่านเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบอีกด้วย ดังนั้น หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา วินัยมุขและเบญจศีล-เบญจธรรม” เล่มนี้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ตลอดถึงผู้สนใจทั่วไป