«

»

Mar 27

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ที่กำหนดให้ศึกษา ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ เป็นต้น ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำรา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๗ บท คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สรศาสตร์ สัทอักษรไทย หลักการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ รวมถึงภาษาศาสตร์กับเปลี่ยนแปลงทางสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำรา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป