«

»

Mar 27

ประวัติพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ประวัติพระพุทธศาสนา” ฉบับปรับปรุง เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา โดยมีเนื้อหาอธิบายประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆรวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆในวงการพระพุทธศาสนา ยุคปัจจุบันและอนาคต มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๑๑ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแบ่งแยกแตกออกเป็นนิกายต่างๆ การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ยังนานาประเทศ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆตลอดถึงศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันและอนาคต ตำรา“ประวัติพระพุทธศาสนา” ฉบับปรับปรุง แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆแล้วสรุปร่วมกันเพื่อพัฒนาและแต่งตำราเล่มนี้ อันจะเป็นแหล่งสำหรับค้นคว้าเรียนรู้สำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป