«

»

Sep 27

แก่นพุทธธรรม

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • หนังสือ “แก่นพุทธธรรม” เล่มนี้ เกิดขึ้นมาจากโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา รุ่นที่ ๑ ที่ผู้เขียนได้บรรยาย เรื่อง “แก่นพุทธธรรม” แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวันศุกร์ เดือนละ ๔ ครั้ง และเมื่อบรรยายครบตามโครงการแล้ว คณะทำงานที่ประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน คือ กองวิชาการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และกองกิจการวิทยาเขต ในโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา ได้ร่วมกันถอดเทปและรวบรวมเรียงเนื้อหา “แก่นพุทธธรรม” แล้วส่งให้ผู้เขียนปรับแก้ไขเนื้อหาจนสำเร็จเป็นรูปเล่มเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิตคืออะไร ทัศนะทางพระพุทธศาสนา เทียบเคียงกับวัตถุนิยมยุคใหม่ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๒ โลกและชีวิตเป็นอย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๓ โลกและชีวิตเป็นไปอย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๔ เรารับรู้โลกภายนอกได้อย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๕ โลกและชีวิตดีงามเป็นอย่างไร ?ปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๖ จะไปสู่ความดีงามนั้นได้อย่างไร ?ซึ่งปัญหาพื้นฐานข้อที่ ๖ จะไปสู่ความดีงามนั้นได้อย่างไร ? ก็จะประกอบด้วย ปัญญาสิกขา : วิปัสสนากรรมฐาน หรือวิปัสสนาภาวนา องค์ประกอบในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน ๒ แบบ : (๑) สมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นยาน (๒) วิปัสสนายานิก ผู้มีวิปัสสนาเป็นยาน สติปัฏฐาน ๔ : วิธี/วิถี/มรรคาไปสู่ความดีงามอานาปานปัพพะ(สติ):สติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำแนวปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร อานิสงส์แห่งการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน ความสรุป และสรุปทบทวนปัญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “แก่นพุทธธรรม” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธแก่คณาจารย์ นิสิตและประชาชนทั่วไปตลอดไป