«

»

Mar 22

คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • วิชากระทู้ธรรม เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ๔ ข้อ คือ เพื่อให้ผู้เรียนท่องและจดจำพุทธศาสนสุภาษิตได้คล่องปากขึ้นใจ เพื่ออธิบายขยายความพุทธศาสนสุภาษิตได้แจ่มแจ้ง เพื่อนำพุทธศาสนสุภาษิตไปใช้ในการแสดงธรรม บรรยายธรรมได้ถูกต้องเป็นไปตามกาลเทศะของงานต่าง ๆ เพื่อเขียนหนังสือได้อย่างมีเหตุผลมีความรู้ในการเผยแพร่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้แจ่มแจ้ง และมีคุณภาพมากให้แก่สังคม
    หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาประกอบด้วย ๓ ตอน ประกอบด้วย (๑) หลักการและวิธีการเขียนวิชากระทู้ธรรม โครงการสร้าง มีภาพการ์ตูน สื่อธรรมให้เข้าใจได้ง่าย (๒) มีตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม และ(๓)อธิบายพุทธศาสนสุภาษิตตามลำดับ
    หวังว่า หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม” เล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการเกี่ยวกับการเขียนและอธิบายหลักธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียนและประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป