Feb 15

กิจกรรม

Feb 22

หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

“พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

ราคาเล่มละ  ๒๒๐ บาท

หนังสือ พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา นี้เขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็นฐานของการพัฒนา โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น ๗ บท เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาในพระพุทธศาสนา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พระพุทธศาสนากับการศึกษาไทย แนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ การประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหการสถานศึกาาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และตัวอย่างการประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาภาคปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่
สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖

Feb 12

พุทธปรัชญากับญาณวิทยา

“พุทธปรัชญากับญาณวิทยา”
ผู้แต่ง: ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือพุทธปรัชญากับญาณวิทยา เนื้อหาจะเน้นการศึกษาเชื่อมโยงพุทธปรัชญาไปยังสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญในทางปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ปรัชญาสังคมและการเมือง สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และปรัชญาคณิตศาสตร์
ราคาเล่มละ ๒๔๐ บาท

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่
สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓
มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖
มหาจุฬาบรรณาคาร โทร ๐-๒๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๑๑๕๑ (วัดมหาธาตุฯ),
และ ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๘, ๘๑๒๐ (วังน้อย)
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร ๐-๒๖๑๓-๓๘๙๖-๗, ๐-๒๖๒๓-๕๖๗๖ มือถือ ๐๘๖-๓๐๑ ๙๓๔๑

May 16

โปรโมท

Older posts «