Aug 27

หนังสือออกใหม่

หนังสือ “ปรัชญาโลก” เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของพระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน ๒๕ เรื่อง แต่ละเรื่องมีเนื้อหาไม่ยาว ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพราะล้วนให้คติธรรม ให้ปรัชญาแนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีเมตตา มีความสุข เช่น คิดเพลิน ๆ ไปกับเรื่อง “ชีวิต” นิยามคำว่า “ชีวิต” กับ “ปัญหา” ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ “ชีวิต” “ชีวิต” คืออะไร ? “อะไร” คือชีวิต? ชีวิต ความทุกข์ และการฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรเมื่อชีวิตมีทุกข์ อะไรดีกว่าระหว่าง “อยู่” กับ “ตาย” ว่าด้วยชีวิตและความขัดแย้ง ความขัดแย้งกับ “เวลาและอารมณ์” ความขัดแย้งธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของมนุษย์ จนถึง เพลินไปกับ ชีวิต “ดี” กับ “ไม่ดี” อะไรคือนิยาม? “ถูก” กับ “ผิด” อะไรคือนิยาม?

มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ มจร. ในราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๘๙๖-๙๖๖๒ หรือชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์ มจร เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๑๓๖๘๘-๗ พร้อมส่งหลักฐานการโอนทาง INBOX พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง

May 22

หนังสือจะออกเล่มใหม่

เตรียมพบกับหนังสือจะออกใหม่ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เร็วๆนี้

หนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอน ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน อยู่ในเล่มเดียวกัน อ่านแล้วจะให้ความรู้และเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาในมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็เชื่อมโยงประสาน อิงอาศัยกันและกันได้อย่างดี เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องของทั้ง ๓ นิกายแล้ว ก่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพราะแต่ละคำสอนของทั้ง ๓ นิกาย ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชาวโลก ท่านผู้สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านหรือไปเป็นธรรมบรรณาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๐๖๓ ๘๙๖๙๖๖๒, ๐๖๑ ๓๙๗๖๑๖๖)
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่เพียงผู้เดียว ราคาเล่มละ ๔๘๐ บาท

May 21

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล้ย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Mar 29

สารนิพนธ์ ปี 2561

ศาสตร์พระราชา (1-9)new

ด่านบ้านฮวก (10-20)new

ศึกษารูปแบบ (54-65)new

พุทธวิธี (66-85)new

เปรต (86-112)new

สมันตปาสาทิกา (113-127)new

ศาสตร์แห่งพระราชา (136-145)new

พุทธศาสนากับคุณค่า (146-153)new

หนทางสู่ (154-172)new

Older posts «