Feb 15

กิจกรรม

Mar 29

บทความที่น่าสนใจ

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันอาทิตย์new

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันจันทร์new

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันอังคารnew

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันพุธกลางวันnew

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันพุธกลางคืนnew

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันพฤหัสบดีnew

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันศุกร์new

ตั้งชื่อเด็กชายผู้เกิดวันเสาร์new

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันอาทิตย์new

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันจันทร์new

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันอังคารnew

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันพุธกลางวันnew

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันพุธกลางคืนnew

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันพฤหัสบดีnew

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันศุกร์new

ตั้งชื่อเด็กหญิงผู้เกิดวันเสาร์new

เลขศาสตร์ชื่อนั้นสำคัญไฉนnew

บทความเรื่องที่มาของชื่อnew

บทความเรื่องนอนหลับสบายnew
เรื่องแพะในพระไตรปิฎก new
บทความเรื่องเงินตามแนวพุทธะnew

ความพิการในพระพุทธศาสนาnew

บทความปลูกเม็ดเงินจากการขายบริการnew

มรณัสสติnew

ผึ้งและน้ำผึ้งnew

Feb 22

หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

“พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

ราคาเล่มละ  ๒๒๐ บาท

หนังสือ พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา นี้เขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็นฐานของการพัฒนา โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น ๗ บท เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาในพระพุทธศาสนา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พระพุทธศาสนากับการศึกษาไทย แนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ การประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหการสถานศึกาาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และตัวอย่างการประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาภาคปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่
สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖

Feb 12

พุทธปรัชญากับญาณวิทยา

“พุทธปรัชญากับญาณวิทยา”
ผู้แต่ง: ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือพุทธปรัชญากับญาณวิทยา เนื้อหาจะเน้นการศึกษาเชื่อมโยงพุทธปรัชญาไปยังสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญในทางปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ปรัชญาสังคมและการเมือง สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และปรัชญาคณิตศาสตร์
ราคาเล่มละ ๒๔๐ บาท

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่
สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓
มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖
มหาจุฬาบรรณาคาร โทร ๐-๒๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๑๑๕๑ (วัดมหาธาตุฯ),
และ ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๘, ๘๑๒๐ (วังน้อย)
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร ๐-๒๖๑๓-๓๘๙๖-๗, ๐-๒๖๒๓-๕๖๗๖ มือถือ ๐๘๖-๓๐๑ ๙๓๔๑

Older posts «