Mar 30

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗” เล่มนี้ เป็นวิชาหนึ่งในวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในเล่มนี้ ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ วิธีการแก้สภาวธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการเดินจงกรม และนั่งกำหนด การส่งและการสอบอารมณ์ ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยเนื้อหา ๘ บท คือ (๑) หลักการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตร (๒) การส่ง สอบอารมณ์ แก้สภาวธรรม (๓) กัมมัฏฐานตามแนวพอง-ยุบ (๔) กัมมัฏฐานตามแนวพุทโธ (๕) กัมมัฏฐานตามแนวสัมมา อะระหัง (๖) กัมมัฏฐานตามแนวเคลื่อนไหว (๗) กัมมัฏฐานแบบอานาปานสติตามแนวพุทธทาสภิกขุ และ(๘) กัมมัฏฐานตามแนว นะมะพะทะ หวังว่า ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗” จะเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเล่าเรียนด้านการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนสืบไป

Mar 30

การปกครองคณะสงฆ์ไทย ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ที่กำหนดให้ศึกษา “พัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์ไทย”และเป็นรายวิชาหนึ่ง ในจำนวน ๑๐ รายวิชาที่เป็นข้อสอบกลางด้วย ตำรา “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาประกอบด้วย ๗ บท มุ่งให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน ตลอดถึงทิศทางการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำรา “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านการปกครองคณะสงฆ์แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป

Mar 27

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กำหนดให้ศึกษาเรื่องเทคนิคและวิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมถึงเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำรา “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๙ บท มุ่งหมายเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ และผลของระบบเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน อุปสงค์ อุปทาน และกลไกราคาตลาด ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน การค้นและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หวังว่า ตำราเล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รูปแบบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจสืบไป

Mar 27

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕” เล่มนี้เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวบและเรียบเรียงถึงหลักการและวิธีการกำหนดรู้ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ กำหนดนั่ง ๕ ระยะส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๕ บท มุ่งหมายให้ศึกษาหลักการและวิธีการกำหนดรู้ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ กำหนดนั่ง ๕ ระยะส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน ตำรา “ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕” เล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อการปฏิบัติกรรมฐานสืบไป

Mar 27

ธรรมนิเทศ

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ธรรมนิเทศ” เล่มนี้ เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวบและเรียบเรียงถึงหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๘ บท มุ่งหมายให้ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมนุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และวิธีใช้สื่อประกอบการบรรยาย ตำรา “ธรรมนิเทศ” เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป

Mar 27

ประวัติพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ประวัติพระพุทธศาสนา” ฉบับปรับปรุง เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา โดยมีเนื้อหาอธิบายประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆรวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆในวงการพระพุทธศาสนา ยุคปัจจุบันและอนาคต มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๑๑ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแบ่งแยกแตกออกเป็นนิกายต่างๆ การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ยังนานาประเทศ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆตลอดถึงศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันและอนาคต ตำรา“ประวัติพระพุทธศาสนา” ฉบับปรับปรุง แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆแล้วสรุปร่วมกันเพื่อพัฒนาและแต่งตำราเล่มนี้ อันจะเป็นแหล่งสำหรับค้นคว้าเรียนรู้สำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

Mar 27

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ที่กำหนดให้ศึกษา ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ เป็นต้น ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำรา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๗ บท คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สรศาสตร์ สัทอักษรไทย หลักการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ รวมถึงภาษาศาสตร์กับเปลี่ยนแปลงทางสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำรา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์เชิงวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจสืบไป

Mar 24

พระไตรปิฎกศึกษา ฉบับปรับปรุง

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “พระไตรปิฎกศึกษา” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ที่กำหนดให้ศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำรา “พระไตรปิฎกศึกษา” ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๙ บท มุ่งหมายให้ศึกษากำเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย พระไตรปิฎกนานาชาติและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก

Mar 24

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

ตำรา “ภาษาอังกฤษเบื้องต้น” เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดให้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ คำนำหน้านาม กาล ประโยค คำบุรพบท คำสันธาน และ การฝึกทักษะ ตำรา “ภาษาอังกฤษเบื้องต้น” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของภาษาอังกฤษโดยย่อ และการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยโดยย่อ ส่วนของคำพูดทั้ง ๘ เรื่อง อันได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุรพบท คำสันธาน คำอุทาน รวมถึงคำนำหน้านาม กาล ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

Mar 16

มังคลัตถทีปนีภาค๒เล่ม๓

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

มังคลัตถทีปนี เป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอีกคัมภีร์หนึ่งที่พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวล้านนา ได้รจนาขึ้นเป็นภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ ในขณะอยู่จำพรรษา ณ วัดสวนขวัญ ปัจจุบันคือวัดตำหนัก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออธิบายความในมงคลสูตร แห่งขุททกปาฐะ และสุตตนิบาต ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในรูปของคาถาล้วนๆ โดยอธิบายความแห่งพระพุทธพจน์ในมงคลสูตร มีอรรถกถาอธิบายความชื่อว่าปรมัตถโชติกา ที่พระพุทธโฆสาจารย์ได้รจนาไว้ โดยท่านอธิบายถึงความหมายของพระสูตรนี้โดยละเอียด ด้วยภาษาบาลี อันไพเราะสละสลวย โดยนำเรื่องจากคัมภีร์อื่นๆ มาอธิบายประกอบอย่างกลมกลืนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้ มีการอ้างอิงที่ก้าวหน้าเกินยุคสมัย ถือได้ว่า เป็นการอธิบายข้อความที่ยากให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งเพื่อให้ชาวล้านนาทราบเรื่องราวโดยละเอียดตามแนวของพระพุทธศาสนาได้เข้าใจเรื่องราวชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่ง อีกทั้งผลงานของท่านยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการแสวงหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาของชาวล้านนาได้อย่างเป็นอย่างดี มังคลัตถทีปนี แสดงเนื้อหามงคล ๓๘ ประการ คือ (๑) การไม่คบคนพาล (๒) การคบแต่บัณฑิต (๓) การบูชาคนที่ควรบูชา (๔) การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (๕) การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน (๖) การตั้งตนไว้ชอบ (๗) ความเป็นพหูสูต (๘) ความเป็นผู้มีศิลปะ (๙) วินัยที่ศึกษามาดี (๑๐) วาจาสุภาษิต (๑๑) การบำรุงมารดาบิดา (๑๒) การสงเคราะห์บุตร (๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา (๑๔) การงานที่ไม่อากูล (๑๕) การให้ทาน (๑๖) การประพฤติธรรม (๑๗) การสงเคราะห์ญาติ (๑๘) การงานที่ไม่มีโทษ (๑๙) การงดเว้นจากบาป (๒๐) การเว้นจากการดื่มน้ำเมา (๒๑) ความไม่ประมาทในธรรม(๒๒) ความเคารพ (๒๓) ความถ่อมตน (๒๔) ความสันโดษ (๒๕) ความกตัญญู (๒๖) การฟังธรรมตามกาล (๒๗) ความอดทน (๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย (๒๙) การพบเห็นสมณะ (๓๐) การสนทนาธรรมตามกาล (๓๑) การเผาผลาญบาป (๓๒) การประพฤติพรหมจรรย์ (๓๓) การเห็นอริยสัจ (๓๔) การทำนิพพานให้แจ้ง (๓๕) จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก (๓๗) จิตปราศจากธุลี (๓๘) จิตเกษม มังคลัตถทีปนี ทางคณะสงฆ์ไทยได้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มาแต่โบราณ แม้ในปัจจุบัน ก็ยังคงใช้หลักสูตรชั้นประโยค ป.ธ.๔-๕ วิชาแปลมคธเป็นไทย และชั้นประโยค ป.ธ.๗ วิชาแปลไทยเป็นมคธ มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ เล่ม ๓ เล่มนี้ แปลเป็นภาษาไทยโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยเนื้อหา ๘ มงคล กล่าวคือ (๓๑) การเผาผลาญบาป (๓๒) การประพฤติพรหมจรรย์ (๓๓) การเห็นอริยสัจ (๓๔) การทำนิพพานให้แจ้ง (๓๕) จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก (๓๗) จิตปราศจากธุลี (๓๘) จิตเกษม เนื้อหาแต่ละมงคล มีสำนวนการแปลที่สละสลวย มีการตั้งข้อ ย่อหน้า เนื้อหาที่เข้าใจยากก็ทำเชิงอรรถอธิบายให้เข้าใจง่าย อันจะอำนวยประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต และประชาชนที่ใฝ่การศึกษาสืบไป

Older posts «

» Newer posts