Mcupbs

Author's details

Date registered: January 15, 2016

Latest posts

  1. หนังสือออกใหม่ — August 27, 2018
  2. หนังสือจะออกเล่มใหม่ — May 22, 2018
  3. ภาพกิจกรรม — May 21, 2018
  4. สารนิพนธ์ ปี 2561 — March 29, 2018
  5. หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา” — February 22, 2018

Author's posts listings

Feb 22

หนังสือออกใหม่ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา”

“พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา” ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ราคาเล่มละ  ๒๒๐ บาท หนังสือ “พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในพระพุทธศาสนา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พระพุทธศาสนากับการศึกษาไทย แนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ การประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และตัวอย่างการประยุกต์พุทธปรัชญาสู่การบริหารสถานศึกษาภาคปฏิบัติ ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่ สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖

Feb 12

พุทธปรัชญากับญาณวิทยา

“พุทธปรัชญากับญาณวิทยา” ผู้แต่ง: ศ.ดร.สมภาร พรมทา หนังสือพุทธปรัชญากับญาณวิทยา เนื้อหาจะเน้นการศึกษาเชื่อมโยงพุทธปรัชญาไปยังสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญในทางปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ปรัชญาสังคมและการเมือง สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และปรัชญาคณิตศาสตร์ ราคาเล่มละ ๒๔๐ บาท ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่ สำนักพิมพ์ฯ มจร โทร ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๐, ๘๗๗๓ มือถือ ๐๖๑-๓๙๗ ๖๑๖๖ มหาจุฬาบรรณาคาร โทร ๐-๒๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๑๑๕๑ (วัดมหาธาตุฯ), และ ๐๓๕-๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๘, ๘๑๒๐ (วังน้อย) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร ๐-๒๖๑๓-๓๘๙๖-๗, ๐-๒๖๒๓-๕๖๗๖ มือถือ ๐๘๖-๓๐๑ ๙๓๔๑

May 16

โปรโมท

May 16

ตำราเรียน

Older posts «

» Newer posts